ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру інженерної та комп’ютерної графіки було засновано у 1930 р., одночасно з утворенням Харківського автомобільно-дорожнього інституту, під назвою «кафедра нарисної геометрії та креслення». Із такою назвою кафедра проіснувала протягом 70-и років.

Першим завідувачем був Іван Ларіонович Жемеров (1930-1934 рр.). Потім її очолювали: Віктор Лаврентійович Андрєєв (1934-1938 рр.), Григорій Кузьмич Марков (1938-1940 рр.), Валентин Дмитрович Долгов (1940-1941 рр.). Після закінчення Великої Вітчизняної війни і відновлення роботи інституту кафедру продовжував очолювати В.Д. Долгов (1945-1949 рр.), а потім Віктор Георгійович Баранов (1949-1950 рр.).

У 1950 році на чолі кафедри став молодий науковець Георгій Костянтинович Ніколаєвський, який щойно захистив кандидатську дисертацію у Москві. Саме завдяки його багатогранному талантові, широті кругозору, безмежній працездатності, величезним організаторським здібностям кафедра вийшла на перші позиції серед 16 кафедр такого ж профілю у місті Харкові.

У 1955 р. було створено аспірантуру, де кожен аспірант відчував велику увагу і щиру зацікавленість свого улюбленого керівника, який приділяв багато уваги вихованню наукової зміни. З успіхом були захищені 22 кандидатські дисертації. Його колишні аспіранти працювали як у нашому університеті, так і інших вищих навчальних закладах країн СНД.

У той період наукову діяльність кафедри було спрямовано на розробку комплексної теми «Криві лінії та поверхні». Ця тема, що поєднувала задачі теоретичного та прикладного характеру, розроблялася у співпраці з Харківським Промбудпроектом, Союздорпроектом та іншими організаціями. Співробітниками кафедри було розроблено універсальні методи побудов зображень автомобільних доріг за перспективою (панорамною перспективою, кіноперспективою, центральною аксонометрією), запропоновано каркасні методи конструювання поверхонь кузовів автомобілів, корпусів суден, робочих органів землерийних машин, лопаток турбін, кривих ліній та поверхонь дорожнього полотна. У 1964 р. результати наукових досліджень доцентів кафедри Є.С. Томаревської, В.С. Ситнікова, О.Д. Михна, О.К. Кульмінського, П.В. Панова були представлені на доповіді від Радянського Союзу на ХІІ Всесвітньому дорожньому конгресі у Римі. Наукові розробки колективу кафедри того часу увійшли до багатьох підручників з проектування автомобільних доріг магістрального типу.

Науково-методична діяльність кафедри під керівництвом Г.К. Ніколаєвського була спрямована на впровадження до навчального процесу нових на той час способів викладання, що включали в себе широке використання технічних засобів – динамічних моделей, діафільмів, мультфільмів, кінофрагментів, телебачення. Все це суттєво полегшувало засвоєння студентами досить-таки важкого для них курсу нарисної геометрії. Наукові та методичні здобутки кафедри обумовили рішення Міністерства вищої і спеціальної освіти УРСР у 1967 році затвердити кафедру опорною серед споріднених кафедр вищих навчальних закладів міста Харкова.

У 1968 році Г.К. Ніколаєвський з успіхом захистив докторську дисертацію, заклавши свою наукову школу; у 1969 р. – отримав звання професора, 14 липня 1969 року, будучи на підйомі своєї творчої діяльності, раптово пішов з життя – це була велика втрата як для кафедри та інституту, так і для геометричної науки в цілому.    

Кафедру очолив учень Г.К. Ніколаєвського доцент Олександр Юхимович Токар (1969-1970 рр.).

Потім на чолі кафедри став доцент Петро Васильович Панов, теж учень Г.К. Ніколаєвського. Він залишався на цій посаді 7 років та підготував 2 кандидатів наук. У 1977 р. було ліквідовано наукову спеціальність «Прикладна геометрія та інженерна графіка» (яку відновили лише у 1987 р.), і закрито аспірантуру.

З 1977 р. по 1979 р. на посаді завідувача кафедри був доцент Іван Федорович Нікітін.

Незвичайна доля спіткала учня професора Г.К. Ніколаєвського доцента Віталія Миколайовича Сердюка, який (з невеликими перервами) очолював кафедру з 1979 по 2004 рік – майже чверть століття! Талановитий інженер-конструктор, випускник механічного факультету ХАДІ був запрошений особисто Г.К. Ніколаєвським до кафедри. Спочатку під його керівництвом, а потім самотужки, не залишаючи викладацької і великої громадської роботи, він у 1977 р. з успіхом захистив кандидатську дисертацію і у 1979 р. очолив кафедру.

Він продовжує науково-методичну роботу, зберігаючи кращі традиції свого вчителя. На кафедрі впроваджуються нові дисципліни: дизайн та ергономіка, машинна графіка з використанням ЕОМ; нові прогресивні методики викладання, зокрема, проблемне навчання.

З 1984 р. по 1987 р. керівництво кафедрою здійснювала доцент Марина Іванівна Бінькова, також колишня учениця проф. Г.К. Ніколаєвського.

З 1987 р. протягом 12 років кафедру знову очолює доцент В.М. Сердюк. На кафедрі продовжуються науково-методичні розробки в галузі проблемного навчання та графічних засобів системної організації інформації, а саме, структурні схеми і графи. Останні можна використовувати як при обробці різного обсягу навчальної інформації, так і при оцінці різних факторів в управлінні, організації, плануванні, аналізі та синтезі різних видів діяльності. Продовжуються наукові дослідження в галузі розробки геометричних конструкцій і поверхонь техносфери, у тому числі з використанням засобів комп’ютерної графіки (відповідальними за цю роботу були доц. В.В. Філіпов та О.В. Черніков).

Крім держбюджетних наукових досліджень на кафедрі вперше почалися наукові розробки на госпдоговірних засадах. На основі методів геометричного моделювання було здійснено графоаналітичний спосіб побудови панорам огляду кабін транспортних засобів та землерийних машин. Цей спосіб було використано при проектуванні кузова автобуса ЛАЗ-4202, кабіни модернізованого трактора Т-150К, кабіни екскаватора ЕО-4321, а також при аналізі огляду автобуса ЛАЗ-698Н та легкових автомобілів ЗАЗ-968А і ЗАЗ-1102. Розроблено альтернативну схему і конструкторську документацію об’ємного нагнітача наддування двигуна Д-120Т СТ3 за договором з Дергачівським турбокомпресорним заводом. За договором з ВО «Завод ім. Малишева» були розроблені програми креслення зубчастих коліс і блок-шестерен за допомогою засобів комп’ютерної графіки та ін. У цих роботах безпосередню участь брали студенти. Наукові розробки колективу кафедри за цей період відзначені у багатьох наукових працях та підручниках.

З 1999 р. по 2000 р. кафедрою керував доктор техн. наук Анатолій Васильович Леусенко. З 2000 р. по 2002 р. кафедру очолив професор, доктор техн. наук Анатолій Федорович Кириченко, який в значній мірі оновив колектив кафедри, залучивши до її складу трьох кандидатів наук за іншими технічними спеціальностями.

У 2002 році знову було запрошено на посаду завідувача кафедри доцента В.М. Сердюка. Наукова та науково-методична робота були спрямовані на геометричне моделювання об’єктів, комп’ютеризацію інженерної графіки, розробку її методичного і програмного забезпечення, пошуки нових технологій навчання і розробку системного підходу щодо організації інформації. 

З листопада 2004 р. завідувачем кафедри було обрано кандидата технічних наук у галузі прикладної геометрії та інженерної графіки, доцента Олександра Вікторовича Чернікова. Випускник механіко-математичного факультету Харківського державного університету, він почав роботу на кафедрі у вересні 1984 року. За підтримки завідувача кафедри В.М. Сердюка та під керівництвом доцента В.В. Філіпова їм було впроваджено перші заняття з використання ЕОМ для виконання графічних робіт (це була обчислювальна машина СМ-4 з недіалоговою графічною мовою ГРАФОР). Першими засвоювати нові способи виконання креслень почали студенти механічного факультету.

З 1988 р. по 1991 р. О.В. Черніков навчався у цільовій аспірантурі на одній з провідних в галузі прикладної геометрії кафедр України у Київському інженерно-будівельному інституті під керівництвом доктора технічних наук, професора Всеволода Євдокимовича Михайленка. У строк захистивши кандидатську дисертацію, присвячену застосуванню ПЕОМ для розв’язання прикладних геометричних задач, він повернувся на кафедру, де продовжував впроваджувати комп’ютерну графіку в наукові дослідження кафедри та навчальний процес. З 1994 р. відбувся перехід до викладання пакету AutoCAD вже на персональних комп’ютерах. Були проведені курси підвищення кваліфікації по роботі в цьому пакеті для всіх викладачів Університету.

Одночасно продовжувалась і його наукова робота. З 2001 р. по 2004 р. О.В. Черніков навчався в докторантурі при Київському національному університеті будівництва і архітектури (також під керівництвом доктора техн. наук, професора В.Є. Михайленка). Темою його докторської дисертації був розвиток методів геометричного та комп’ютерного моделювання об’єктів, процесів і явищ. У квітні 2008 р. О.В. Черніков захистив докторську дисертацію і у жовтні 2008 р. ВАК України присудив йому науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності «Прикладна геометрія, інженерна графіка».

Колективом кафедри розробляються та періодично перевидаються методичні вказівки і навчальні посібники для вивчення дисциплін і виконання домашніх завдань студентами за всіма розділами курсу нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки. Співробітниками кафедри за весь період її діяльності було опубліковано більш 1000 наукових статей і доповідей, у тому числі в академічних виданнях. Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських і міських наукових конференцій. У рішеннях цих наукових форумів неодноразово відзначався високий рівень розробок та їхня відповідність сучасним вимогам до вищої освіти. За останні 5 років було опубліковано більш ніж 120 наукових праць.

Наукова діяльність кафедри на сучасному етапі здійснюється за двома основними напрямками: 

  • розробка способів геометричного моделювання процесів і геометричних конструкцій у техніці;
  • дослідження технології навчання з метою вдосконалення її структурних елементів і впровадження нових інформаційних технологій.

Результати наукових досліджень кафедри відображуються в щорічних науково-технічних звітах і публікаціях. Крім держбюджетних досліджень кафедра також виконувала наукові розробки для підприємств.

Науково-дослідна робота студентів пов'язана з дослідженнями кафедри. Багато з підготованих останніми роками студентських доповідей одержали дипломи різних ступенів на міських, всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Щорічно з 1996 р. підготовлені викладачами кафедри студенти беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з нарисної геометрії та комп'ютерної графіки. На цих олімпіадах, проведених у містах Херсон, Черкаси, Київ і Донецьк наші студенти неодноразово посідали призові місця (1 місце – 8 разів; 2 місце – 6 разів; 3 місце – 15 разів; 4-6 місця – 23 рази).

З 1986 року на кафедрі читається курс машинної (комп'ютерної) графіки. Зараз студенти вивчають один з найпоширеніших пакетів комп'ютерного проектування й моделювання – систему AutoCAD. Кафедра має у своєму розпорядженні кабінет комп'ютерної графіки, оснащений сучасними ПЕОМ, що дозволяє не тільки вивчати та поглиблювати навички студентів у сучасних методах проектування та виконання креслеників, а й виконувати значні частини курсових і дипломних проектів. Для навчання використовуються сучасні версії пакетів AutoCAD Mechanical, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Inventor, Fusion 360 та ін., планується впровадження в навчальний процес програм Revit та Autodesk CFD, наш університет є зареєстрованим ліцензійним користувачем цих програм.

На кафедрі розробляються спеціальні програми для пошуку довідкової інформації в стандартах ЄСКД, автоматизованого виконання креслень стандартних виробів та ін., що дозволяє прискорити процес конструювання. На базі кафедри підвищують кваліфікацію в галузі сучасних конструкторських технологій проектування всі викладачі нашого університету та інших навчальних закладів міста. Останнім часом на кафедрі поглиблюється використання та викладання пакета Autodesk Inventor – пакета твердотільного параметричного моделювання. Він дозволяє не тільки випускати конструкторську документацію, але й аналізувати виріб, що проектується, на динамічні та статичні навантаження, проводити віртуальні експерименти по режимах роботи виробу, створювати анімацію роботи та схеми складання-розбирання.

У січні 2013 року з метою підвищення якості навчання студентів і забезпечення навчального процесу найсучаснішим програмним забезпеченням на базі кафедри ІКГ (в ауд. 312, що оснащена всім необхідним обладнанням) була організована «Точка присутності» Autodesk у формі «Освітнього центра».

Для забезпечення підтримки з боку компанії Autodesk була укладена рамкова угода по стратегічному партнерству в сфері освіти між корпорацією Autodesk та Університетом (на що отриманий відповідний Сертифікат).

Дане стратегічне партнерство по спільній реалізації ініціатив, спрямованих на розвиток освіти дозволить вирішувати наступні задачі:

  • формування ефективного інформаційно-освітнього середовища, що забезпечує активну інтеграцію продуктів і рішень від Autodesk в освітній процес на всіх рівнях системи освіти;
  • забезпечення максимальної доступності продуктів Autodesk для освітніх цілей, інтеграція продуктів Autodesk у навчальний процес;
  • інформаційно-методичне забезпечення застосування продуктів Autodesk у навчальному процесі, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стосовно до використання ними продуктів Autodesk у навчальному процесі;
  • формування тематичного середовища спілкування й взаємодії широкого кола осіб, зацікавлених у застосуванні продуктів Autodesk в освіті; ініціювання, підтримка й координація їхньої активності;
  • підтримка талановитої молоді в освоєнні ними продуктів Autodesk.

Основні очікувані результати:

  • забезпечення навчального процесу сучасними програмними продуктами Autodesk, впровадження в навчальний процес нових навчальних курсів і програм, що формують у випускників актуальні, затребувані компетенції;
  • підвищення рівня професійної підготовки викладацького складу;
  • підвищення якості підготовки випускників університету і їх затребуваності на ринку праці.

Відповідальним від університету призначений завідувач кафедрою «Інженерної і комп'ютерної графіки», доктор техн. наук, професор Черніков О.В.

Значний внесок у розвиток кафедри зробили доктор технічних наук, професор Анатолій Іванович Павлов, кандидати технічних наук, доценти Євгенія Степанівна Томаревська, Володимир Степанович Ситніков, Олег Данилович Міхно, Олег Костянтинович Кульмінський, В’ячеслав Васильович Філіппов, Олександр Миколайович Врублевський, Ірина Анатоліївна Перевозник, Володимир Якович Даниленко, старші викладачі Аліна Дмитрівна Біріна, Галина Григорівна Губарєва, Віктор Андрійович Мошенський, Віктор Іванович Плигун, Ніна Гаврилівна Сиротенко, Софія Миколаївна Холодова, Агнеса Яківна Поліванова, Вікторія Олексіївна Попова, Юрій Федорович Гапонов та ін.

Оновлено 27/10/2018  

To top