НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН

У відповідності до вимог, більшість матеріалів навчально-методичного забезпечення дисциплін знаходяться на відповідних курсах на НАВЧАЛЬНОМУ САЙТІ 

 1. Начинается скачивание файлаСилабус "Вимірювальні перетворювачі" 3ММ, 2тММ, 3ММз
 2. Вимiрювальнi перетворювачi : конспект лекцiй [Електронний ресурс]  / А. О. Коваль ; Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2018. - 40 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 3. Вимiрювальнi перетворювачi : посiб. для виконання курс. проектiв [Електронний ресурс]  / А. О. Коваль ; Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2018. - 22 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 4. Вимiрювальнi перетворювачi : посiб. для проведення лаборатор. робiт [Електронний ресурс]  / А. О. Коваль ; Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2018. - 39 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПерегялнути
 1. Начинается скачивание файлаСилабус "Вступ до теорії систем" 3ММ
 2. Методичнi вказiвки до лабораторних занять з дисциплiни "Основи теорiї систем" : для студентiв галузi знань 15 "Автоматизацiя та приладобудування" напрям пiдготовки 152 "Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна технiка" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр" [Електронний ресурс]  / [уклад. Я. С. Медведовська] ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2018. - 45 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути    
 1. Начинается скачивание файлаСилабус "Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки" 3ММ, 2тММ, 3ММз
 2. Динамiчнi характеристики засобiв вимiрювальної технiки : пiдруч. [Електронний ресурс]  / А. О. Коваль ; Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2019. - 211 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 3. Загальнi вiдомостi про динамiчнi характеристики засобiв вимiрювальної технiки : конспект лекцiй [Електронний ресурс]  / А. О. Коваль ; Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2018. - 22 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 1. Начинается скачивание файлаСилабус "Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки" 5ММ
 2. Iнтелектуальнi засоби вимiрювальної технiки : конспект лекцiй [Електронний ресурс]  / О. А. Коваль ; Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2018. - 144 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 1. Начинается скачивание файлаСилабус "Мікропроцесорні засоби вимірювальної техніки" 4ММ, 3тММ, 4ММз
 2. Мiкропроцесорнi засоби вимiрювальної технiки : конспект лекцiй [Електронний ресурс]  / О. А. Коваль ; Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2018. - 40 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 1. Начинается скачивание файлаСилабус "Методи аналізу та синтезу виміряних сигналів" 5ММ
 2. Методи синтезу та аналiзу вимiряних сигналiв : конспект лекцiй [Електронний ресурс]  / О. А. Коваль ; Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2018. - 367 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 3. Посiбник для виконання лабораторних робiт та курсових проектiв з дисциплiни "Методи синтезу та аналiзу вимiряних сигналiв" : для студентiв галузi знань 0510 "Метрологiя, вимiрювальна технiка та iнформац.-вимiрювальнi технологiї спец. "Метрологiя та вимiрювальна технiка" освiтньо-квалiфiкац. рiвня "магiстр" [Електронний ресурс]  / [уклад.: А. О. Коваль, О. А. Коваль] ; Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2018. - 368 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 4. Методи синтезу та аналiзу вимiряних сигналiв : методич. посiб. до виконання лаборатор. робiт [Електронний ресурс]  / О. А. Коваль, А. О. Коваль ; Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2018. - 54 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути   
 1. Метрологiчна надiйнiсть : конспект лекцiй : для студентiв мех. ф-ту спец. 8.05100101 "Метрологiя та вимiрювальна технiка" [Електронний ресурс]  / [уклад: О. I. Богатов, Р. Е. Пащенко,  А. О. Коваль]. - Харкiв : ХНАДУ, 2018. - 95 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 2. Методичнi вказiвки до виконання курсової роботи з навчальної дисциплiни "Метрологiчна надiйнiсть" : для студентiв мех. ф-ту спец. 8.05100101 "Метрологiя та вимiрювальна технiка" [Електронний ресурс]  / [уклад: О. I. Богатов, Р. Е. Пащенко,  А. О. Коваль]. - Харкiв : ХНАДУ, 2018. - 34 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 3. Розрахунок надiйностi метрологiчних засобiв : практикум з навч. дисциплiни "Метрологiчна надiйнiсть" для студентiв мех. ф-ту спец. 8.05100101 "Метрологiя та вимiрювальна технiка" [Електронний ресурс]  / [уклад: О. I. Богатов, Р. Е. Пащенко,  А. О. Коваль]. - Харкiв : ХНАДУ, 2018. - 109 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 1. Начинается скачивание файлаРобоча програма "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація" 4МС
 2. Начинается скачивание файлаСилабус "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація" 4МС
 3. Методичнi вказiвки до виконання розрахунково-графiчної роботи з дисциплiни "Метрологiя, стандартизацiя, сертифiкацiя та акредитацiя" : для студентiв галузi знань 13 "Механiчна iнженерiя" спец. 132 "Матерiалознавство" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр" : з дисциплiни "Основи стандартизацiї та сертифiкацiї" : для студентiв галузi знань 15 "Автоматизацiя та приладобудування" спец. 152 "Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна технiка" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр" [Електронний ресурс]  / уклад. Букрєєва О. С. ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2019. - 54 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 4. Методичнi вказiвки до лабораторних занять з дисциплiни "Метрологiя, стандартизацiя, сертифiкацiя та акредитацiя" : для студентiв галузi знань 13 "Механiчна iнженерiя" спецiальностi 132 "Матерiалознавство" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр" [Електронний ресурс]  / уклад. Букрєєва О. С. ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2019. - 74 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 5. Методичнi вказiвки до самостійної роботи студентів з дисциплiни "Метрологiя, стандартизацiя, сертифiкацiя та акредитацiя" : для студентiв галузi знань 13 "Механiчна iнженерiя" спецiальностi 132 "Матерiалознавство" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр" [Електронний ресурс] / уклад. Букрєєва О. С. ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2020. - 23 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 1. Моделювання засобiв вимiрювальної технiки : методич. рек. до проведення лаборатор. робiт [Електронний ресурс]  / О. А. Коваль ; Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2018. - 29 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 1. Начинается скачивание файлаСилабус "Науково-дослідницька робота студентів"(бакалавр) 4ММ
 2. Коваль А. О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Науково-дослідна робота студента». Харків : ХНАДУ, 2011. 52 с.  
 1. Начинается скачивание файлаРобоча програма "Основи стандартизації та сертифікаці"(бакалавр) 3ММ, 4ММ
 2. Начинается скачивание файлаСилабус "Основи стандартизації та сертифікації"(бакалавр)
 3. Букрєєва, О. С.  Основи стандартизацiї та оцiнки вiдповiдностi : електрон. навч. посiб. у схемах i табл. [Електронний ресурс] / О. С. Букрєєва, I. В. Рибалко ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2019. - 76 с. Переглянути
 4. Методичнi вказiвки до практичних занять з дисциплiни "Основи стандартизацiї та сертифiкацiї": для студентiв галузi знань 15 "Автоматизацiя та приладобудування" спец. 152 "Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна технiка" спецiалiзацiї "Метрологiя та вимiрювальна технiка" освiтньо-квалiфiкац. рiвня "бакалавр" Ч. 1 [Електронний ресурс] / [уклад О. С. Букрєєва]. – Харкiв, 2018. - 48 с. Переглянути
 5. Методичнi вказiвки до практичних занять з дисциплiни "Основи стандартизацiї та сертифiкацiї": для студентiв галузi знань 15 "Автоматизацiя та приладобудування" спец. 152 "Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна технiка" спецiалiзацiї "Метрологiя та вимiрювальна технiка" освiтньо-квалiфiкац. рiвня "бакалавр" Ч. 2 [Електронний ресурс] / [уклад О. С. Букрєєва]. – Харкiв, 2018. - 113 с.
 6. Методичнi вказiвки до самостійної роботи студентів з дисциплiни "Основи стандартизації та сертифікації" : для студентiв галузi знань 15 "Автоматизація та приладобудування" спецiальностi 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр" денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Букрєєва О. С. ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2020. - 31 с. Переглянути
 7. Методичнi вказiвки до виконання розрахунково-графiчної роботи з дисциплiни "Метрологiя, стандартизацiя, сертифiкацiя та акредитацiя" : для студентiв галузi знань 13 "Механiчна iнженерiя" спец. 132 "Матерiалознавство" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр" : з дисциплiни "Основи стандартизацiї та сертифiкацiї" : для студентiв галузi знань 15 "Автоматизацiя та приладобудування" спец. 152 "Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна технiка" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр" [Електронний ресурс]  / уклад. Букрєєва О. С. ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2019. - 54 с. Переглянути   
 1. Начинается скачивание файлаРобоча програма "Сертифiкацiя та технiчна експертиза БДМ"(магістр) 1Ммаг
 2. Начинается скачивание файлаСилабус "Сертифiкацiя та технiчна експертиза БДМ"(магістр)
 3. Методичнi вказiвки до практичних занять з дисциплiни "Сертифiкацiя та технiчна експертиза будiвельно-дорожнiх машин": для студентiв галузi знань 13 "Механiчна iнженерiя" спец. 133 "Галузеве машинобудування" спецiалiзацiї "Пiдйомно-транспортнi, будiвельнi, дорожнi, мелiоративнi машини i обладнання" освiтньо-квалiфiкац. рiвня "магiстр" [Електронний ресурс] / [уклад О. С. Букрєєва]. - Харкiв, 2018. - 122 с. Переглянути
 4. Методичнi вказiвки до самостійної роботи студентів з дисциплiни "Сертифiкацiя та технічна експертиза будівельно-дорожніх машин" : для студентiв галузi знань 13 "Механiчна iнженерiя" спецiальностi 133 "Галузеве машинобудування" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "магістр" денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Букрєєва О. С. ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2020. - 22 с. Переглянути
 1. Начинается скачивание файлаРобоча програма "Cтандартизацiя та сертифiкацiя програмного забезпечення"(бакалавр) 3МК, 3МП
 2. Начинается скачивание файлаСилабус "Cтандартизацiя та сертифiкацiя програмного забезпечення"(бакалавр)
 3. Методичнi вказiвки до практичних занять з дисциплiни "Cтандартизацiя та сертифiкацiя програмного забезпечення": для студентiв галузi знань 12 "Iнформацiйнi технологiї" спец. 122 "Комп'ютернi науки", 121 "Iнженерiя програмного забезпечення" освiтньо-квалiфiкац. рiвня "бакалавр" [Електронний ресурс] / [уклад О. С. Букрєєва]. – Харкiв, 2019. - 133 с. Переглянути
 4. Методичнi вказiвки до самостійної роботи студентів з дисциплiни "Стандартизацiя та сертифiкацiя програмного забезпечення" : для студентiв галузi знань 12 "Інформаційні технології" спец. 122 "Комп’ютерні науки", 121 "Інженерія програмного забезпечення" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр" денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Букрєєва О. С. ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2020. - 16 с. Переглянути
 1. Начинается скачивание файлаСилабус "Функіональні пристрої ВІС"(бакалавр) 2ММ
 2. Методичнi вказiвки до практичних занять з дисциплiни "Функцiональнi пристрої вимiрювальних iнформацiйних систем" : для студентiв галузi знань 15 "Автоматизацiя та приладобудування" напрям пiдготовки 152 "Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна технiка" освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр" [Електронний ресурс]  / [уклад. Я. С. Медведовська] ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2018. - 68 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 3. Методичнi вказiвки до лабораторних занять з дисциплiни "Функцiональнi пристрої вимiрювальних iнформацiйних систем" : для студентiв галузi знань 15 "Автоматизацiя та приладобудування" напрям пiдготов. 152 "Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна технiка" освiтньо-квалiфiкац. рiвня "бакалавр" [Електронний ресурс]  / [уклад.: Д. Є. Петрукович, Я. С. Медведовська] ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2018. - 69 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути
 4. Методичнi вказiвки до курсової роботи з дисциплiни "Функцiональнi пристрої вимiрювальних iнформацiйних систем" : для студентiв галузi знань 15 "Автоматизацiя та приладобудування" напрям пiдготов. 152 "Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна технiка" освiтньо-квалiфiкац. рiвня "бакалавр" [Електронний ресурс]  / [уклад.: Д. Є. Петрукович, Я. С. Медведовська] ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2019. - 17 с. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПереглянути