ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ННБ ХНАДУ

         Відповідальний за проведення практики на випусковій кафедрі будівельних і дорожніх машин доц.Косолапов В.Б. провів нараду зі студентами, кураторами та науковими керівниками. Були поставлені завдання, виявлені цілі та сформовані відповідні групи.

            Практична підготовка студентів є невід'ємний та обов'язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що були набуті студентами в університеті та їх поглибленню. Нові вимоги, які висуває нинішня економічна ситуація в країні до фахівців, які зайняті у сфері машинобудування, не зводяться лише до рівня освіченості. Тому від майбутнього фахівця вимагається поєднання, з одного боку, глибоких виробничо-технічних знань, з іншого, ґрунтовне володіння гуманітарними, економічними знаннями, які дозволяли б достатньо ефективно керувати підрозділами і успішно працювати у різних галузях машинобудування.

To top